Obchodní podmínky a Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů ePediatr

Základní údaje:

Provozovatel webového portálu (sídlo, fakturační adresa):

Profilak Group s.r.o.
Ve Struhách 1021
160 00 Praha 6 – Bubeneč
Česká republika
IČ: 05082650

Bankovní spojení: 219934668/0600

Kontakt
e-mail: info@epediatr.cz

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti ujednané mezi poskytovatelem (jinak také „provozovatel“) a odběratelem (dále také také „spotřebitel“) v souvislosti s poskytováním konzultačních a poradenských online služeb odborníky z různých specializovaných medicínských oborů. Provozovatelem online portálu je společnost Profilak Group s.r.o., IČ: 050 82 650, sídlem Ve struhách 1021/64, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258085. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování online poradenství (dále jen „smlouva“). Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva uzavíraná mezi poskytovatelem a odběratelem prostřednictvím online internetové služby je poskytována na webové stránce umístěné na internetové adrese www.epediatr.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“). Odběratel je fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetového portálu objedná a zaplatí na webové stránce službu spočívající v online poradenství z oblasti medicínské problematiky, které poskytují na svou odpovědnost odborně způsobilé osoby prostřednictvím webového rozhraní poskytovatele (dále jen „služby“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu odebrat služby od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Zaplacením objednané služby souhlasí zákazník s cenou služeb, jakož i s dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek představují nedílnou součást smlouvy o službách. Smlouva je uzavírána a obchodní podmínky jsou vyhotoveny vždy v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Poskytovatel je v takovém případě povinen poskytnout odběrateli nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zdali je odběratel akceptuje. Pro případ, že odběratel navrhované změny odmítne, určí poskytovatel přiměřenou lhůtu, ve které je odběratel povinen poskytovateli odmítnutí změny sdělit a v takovém případě smluvní vztah mezi vypovědět. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednávka služby prostřednictvím webového rozhraní poskytovatele je možná pro všechny uživatele PC, kteří navštíví webovou stránku poskytovatele. Pro objednání zboží se nevyžaduje registrace uživatele.

Odběratel má možnost být zaregistrován v databázi poskytovatele a mít zde zřízený svůj osobní účet (dále také jen „registrovaný uživatel“). Registrovaný uživatel má nárok na zjednodušený přístup při objednání online služeb. Poskytovatel si vyhrazuje jednostrannou možnost změny smluvních podmínek pro registrované uživatele.

Jakmile je odběratel registrovaným uživatelem, má přístup i ke svému uživatelskému rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je odběratel povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2. Uživatelský účet

Na základě registrace odběratelem provedené na webové stránce může odběratel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského účtu může odběratel provádět objednávání služeb. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může odběratel provádět objednávání služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Registrovaný uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany odběratele. Odběratel coby registrovaný uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Registrovaný uživatel nesmí poskytovat třetím osobám přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do uživatelského účtu. Registrovaný uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou provozovatel nebo třetím osobám.

V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto přístupových hesel k účtu je registrovaný uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně provozovateli.

Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy registrovaný uživatel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy registrovaný uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Registrovaný uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření smlouvy

Objednávka odběratele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení akceptace poskytovatele s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi odběratelem a poskytovatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti z titulu uzavřené smlouvy.

Uzavřením smlouvy odběratel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Pro účely vyslovení souhlasu s podmínkami slouží na webových stránkách tlačítko „Souhlasím s obchodními podmínkami poskytovatele“.

Webové rozhraní obsahuje seznam služeb nabízených odběrateli, a to včetně uvedení cen jednotlivé nabízené služby. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny jednak s DPH, jednak bez DPH pro plátce, a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje služeb, jejich rozsahu a ceny zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách poskytovatele. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít s odběratelem smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání služby vyplní odběratel zjednodušený objednávkový formulář, v němž popíše svůj dotaz a který poté zašle poskytovateli (dále také jen jako „objednávka“). Poskytovatel potvrdí přijetí objednávky odběrateli v elektronické podobě, a to neprodleně po obdržení vyplněného objednávkového formuláře.

O přijetí objednávky je odběratel automaticky informován e-mailem. Poskytovatel v potvrzujícím mailu odběratele rovněž neprodleně informuje o termínu dodání odborného stanoviska, které je předmětem služby.

Spolu s poskytnutým stanoviskem odborníka je následně odběrateli emailem zaslán daňový doklad.

Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám bez účasti poskytovatele.

4. Storno objednávky

Všechny objednávky přijaté poskytovatelem jsou pro odběratele závazné. Jednou učiněnou objednávku služby není odběratel oprávněn, s ohledem na charakter poskytovaných služeb, jednostranně zrušit.

Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku služby a odstoupit od smlouvy nebo její části před i po uzavření smlouvy v případě, že odborný dotaz svým rozsahem přesahuje odbornost poskytovatelem zprostředkovávaného specialisty. V případě, že tato situace nastane, poskytovatel bude neprodleně kontaktovat odběratele za účelem informování o této skutečnosti a případném navrácení zálohově uhrazené ceny služby, byla – li tato odběratelem již uhrazena.

5. Dodání služby

Dodávky služeb mohou být postupně upravovány dle dostupnosti jednotlivých odborných konzultantů a dle provozních možností poskytovatele. Poskytování služeb proběhne v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do uplynutí doby dle zvolené rychlosti odpovědi během objednávky služby zákazníkem. Doba dodání běží od momentu potvrzení platby poskytovatelem platebního systému GoPay nebo od připsání platby za objednanou službu na účet poskytovatele. Ve výjimečných případech, nebo pokud se jedná o složitější problematiku, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude odběratel poskytovatelem bezodkladně vyrozuměn prostřednictvím e-mailu. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na odběratelem uvedenou e-mailovou adresu. Za dobu dodání se považuje okamžik odeslání služby poskytovatelem služby.

Odběratel bere na vědomí, že poskytovatel sám není odborníkem v příslušných medicínských oborech a jeho činnost spočívá toliko v zajištění odborných konzultantů schopných poskytnout odběrateli kvalifikované informace v rámci služby. Odpovědnost za správnost a pravdivost poskytovaných informací v rámci služeb nesou jednotliví odborní konzultanti, a to ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), neboť tyto osoby se na rozdíl od poskytovatele svým uveřejněním na webových stránkách poskytovatele hlásí k odbornému výkonu určitého povolání. Tuto skutečnost bere odběratel na vědomí, souhlasí s ní a uzavřením smlouvy zároveň potvrzuje, že s ní byl seznámen.

Odběratel rovněž bere na vědomí, že provozovatelem poskytované služby spočívají výlučně v podávání kvalifikovaných všeobecných informací, stanovisek a doporučení odborníky v jednotlivých medicínských oborech. Odběratel uzavřením této smlouvy potvrzuje a činí nesporným, že byl před jejím uzavřením poskytovatelem výslovně poučen, že specifikované služby nemohou nahradit komplexní lékařské vyšetření, diagnostiku, ani lékařskou péči při řešení konkrétního případu.

6. Práva z vadného plnění a záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až a § 2161 až 2174 OZ).

Poskytovatel odpovídá odběrateli, že služba je ve shodě s jeho požadavkem, zejména, že bude kvalifikovaně a řádně a včas zodpovězen jeho dotaz dle smyslu a účelu vyjádřeného v objednávce, poskytnuto stanovisko či podáno odborné vyjádření. Odběratel a poskytovatel si výslovně ujednávají, že vadou v rámci vztahu z uzavřené smlouvy se rozumí výlučně neposkytnutí úplné, přesné nebo pravdivé informace.

Poskytovatel neodpovídá za správnost zodpovězení odborných dotazů v případě, že dotazy odběratele nejsou relevantní, jsou nesprávně formulovány, popř. na ně nelze z odborného hlediska odpovědět. V takovém případě odběrateli nesvědčí právo odstoupit od smlouvy.

Práva odběratele vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti poskytovatele, uplatňuje odběratel prostřednictvím e-mailu.

Poskytovatel potvrdí odběrateli uplatnění práva z vad. Uplatnění práva odpovědnosti za vady včetně odstranění vady, tj. vyjasnění obsahu dotazu a poskytnuté informace, musí být vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud není mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

7. Odstoupení od smlouvy

Odběratel – spotřebitel bere na vědomí a je poskytovatelem výslovně upozorněn, že není oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve standardní 14-denní lhůtě, a to s odkazem na ustanovení § 1837 písm. l) OZ, neboť předmět služby spočívá v dodání digitálního obsahu nedodávaného na hmotném nosiči. S dodáním služby prostřednictvím digitálního obsahu ve smyslu věty prvé tohoto ustanovení uděluje odběratel poskytovateli svůj výslovný souhlas.

Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy výlučně v případě poskytnutí prokazatelně nepravdivé informace nebo stanoviska v rámci služby a v případech neodůvodněného prodlení s poskytnutím služby delším než 5 dní. Odstoupení od smlouvy musí být nejpozději 14. den po uplynutí lhůty k řádnému a včasnému poskytnutí služby předáno k doručení poskytovateli, jinak odběratel pozbývá svého práva od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je povinen odběratel adresovat na adresu sídla poskytovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. V takovém případě odběratel (spotřebitel) písemně oznámí prodávajícímu odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data uzavření smlouvy a čísla účtu pro vrácení peněz a současně uvedením důvodů proč považuje poskytnutou informaci v rámci služby za nepravdivou, popř. poskytnutou s prodlením.

Ve lhůtě 5 dnů od zaslání odstoupení je poskytovatel oprávněn provést přezkoumání výhrad odběratele, zejména za účelem zjištění, zdali jsou jeho námitky nepravdivosti poskytnutých informací v rámci služby, popř. pozdní poskytnutí služby relevantní a sdělit odběrateli, zda odstoupení uznává.

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a odběratel má právo na vrácení finančních prostředků nejpozději ve lhůtě deseti dní ode dne uznání oprávněnosti odstoupení od smlouvy poskytovatelem. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení prostředků ne však déle než 30 dní od doručení.

Poskytovatel a odběratel jsou oprávněni si v rámci odstoupení odběratele od smlouvy ujednat na jinou formu kompenzace při odstoupení od smlouvy, nežli je vrácení finančních prostředků.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při naplnění následujících podmínek:

a) Odběratel neuhradí pro forma fakturu za poskytnutí služeb ani ve lhůtě dvou dnů ode dne zaslání platebních údajů
b) Poskytovatel ani jím angažované osoby nedisponují dostatečnou erudicí k poskytnutí informace.

Je – li odstoupeno z důvodu ležícího na straně poskytovatele a bylo – li již odběratelem plněno v souvislosti s poskytnutím služeb, je poskytovatel povinen ve lhůtě stanovené tímto oddílem navrátit poskytnutá plnění odběrateli.

Odběratel se pro případ odstoupení poskytovatele od smlouvy vzdává práva na náhradu jakékoli škody, újmy či bezdůvodného obohacení, které by mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy poskytovatelem vznikly. Tím není dotčeno právo odběratele na navrácení ceny za službu.

8. Platební podmínky

Cenu za službu a případné další náklady s tím spojené je odběratel povinen uhradit zálohově před poskytnutím služby poskytovateli, a to následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 219934668/0600 (dále jen „účet prodávajícího“);
b) prostřednictvím platební brány tzv. GoPay
c) prostřednictvím zaslání sms zprávy
d) prostřednictvím voucheru

Po zaslání objednávky je odběrateli zaslán v elektronické podobě na odběratelem uváděnou e-mailovou adresu dokument pro forma faktury, kde jsou uvedeny platební údaje a datum splatnosti ceny služeb, která je 24 hodin ode dne akceptace objednávky poskytovatelem. Po zaplacení ceny služeb a jejich realizaci je odběrateli ve lhůtě 24 hodin zaslán daňový doklad – faktura.

Veškeré změny a změny cen na webových stránkách jsou vyhrazeny. Nabídka poskytovaných služeb na webových stránkách platí pouze po dobu schopnosti prodávajícího službu poskytnout. Cena je platná v době objednání.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající k výslovné žádosti kupujícího vystaví a zašle fakturu v listinné podobě.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

Odběratel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní (včetně fotografií) jsou chráněny autorským právem. Odběratel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní, které je ve vlastnictví poskytovatele.

Odběratel bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10. Ochrana osobních dat

Ochrana osobních údajů odběratele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a současně plně respektuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Odběratel souhlasí s poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů poskytovateli, a to pro účely realizace práv a povinností z uzavírané smlouvy, tj. zejména pro zaslání objednávky, potvrzení objednávky, fakturaci, uzavření veškerých ostatních případných smluvních dokumentů. Poskytovatel coby zpracovatel osobních údajů tyto údaje zpracovává výlučně za účelem realizace práv a povinností vyplývajících z předmětného závazkového vztahu a k plnění svých zákonných povinností. Osobní údaje jsou archivovány pouze po dobu nezbytnou k realizaci práv a povinností z uzavřených smluv a návazně též v zákonných lhůtách pro splnění povinností ve vztahu ke správním orgánům a po uplynutí předmětných zákonných lhůt skartovány, popř. anonymizovány. Poskytovatel zpracovává pouze tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefonní čísla, jména kontaktních osob. V případě registrovaného uživatele jsou osobní údaje s jeho výslovným souhlasem archivovány po dobu 10 let ode dne posledního poskytnutí služby.

Poskytovatel je povinen nakládat s osobními údaji výlučně za účelem předmětu jeho činnosti, eventuálně v souvislosti se splněním jeho zákonných povinností. Poskytovatel se zavazuje shromážděné osobní údaje veškerých subjektů uveřejněných v jeho databázi neposkytovat záměrně jakýmkoliv jiným subjektům, které nemají na realizaci obchodu dle těchto všeobecných obchodních podmínek relevantní právní zájem.

Poskytovatel tímto odběratele výslovně informuje, že jakýkoliv souhlas poskytnutý poskytovateli odběratelem – fyzickou osobou, popř. jinou fyzickou osobou v databázi uvedenou, v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů je kdykoli odvolatelný.

Kterákoliv fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou prodávajícím evidovány, je oprávněna kdykoli požádat volnou formou o opravu, revizi a aktualizaci svých osobních údajů, popř. uplatnit právo být zapomenuta. Poskytovatel je na základě podané žádosti povinen vždy bezodkladně provést výmaz osobních údajů fyzické osoby. Z žádosti o výmaz osobních údajů musí být objektivně seznatelné, která osoba ji činí, jakého výčtu jejích osobních údajů se její žádost týká, nebo mají – li být osobní údaje odstraněny zcela, a současně v ní musí být uvedena e-mailová eventuálně korespondenční adresa, na níž lze zaslat potvrzující zprávu o skutečnosti, že osobní údaje subjektu byly s konečnou platností z databáze poskytovatele odstraněny. O provedené opravě, úpravě, nebo výmazu osobních údajů informuje poskytovatel vždy výlučně subjekt, kterého se takové údaje týkají.

Poskytovatel se zavazuje učinit taková vnitřní organizační opatření, aby bylo zabráněno zneužití osobních údajů kterékoli fyzické osoby evidované v jeho databázích, zejména určením osoby tzv. data protection officera, který bude mít ochranu osobních údajů třetích osob ve správě. O formě interních opatření je poskytovatel povinen k dotazu zpravit odběratele, popř. třetí osobu jíž se uveřejněné údaje týkají.

Odběratel, který sdělil osobní údaje třetí osoby, na základě jejího předchozího souhlasu, se zavazuje o možnosti uplatnění práva být zapomenut, prokazatelně poučit osobu (např. kontaktní osobou), jíž se uveřejňované osobní údaje bezprostředně týkají. V případě, že tak kupující neučiní a uvede poskytovatel osobní údaje třetí osoby bez jejího výslovného souhlasu a poučení zavazuje se odběratel poskytovateli nahradit veškerou skutečnou škodu, která vznikne prodávajícímu v souvislosti s případným právním postihem.

Poskytovatel je oprávněn archivovat veškeré dokumenty týkající se poskytnutí souhlasů, popř. nesouhlasů se zpracováním osobních údajů kupujícího, jakož i jím uvedených osob. S archivací dotčených dokumentů tímto vyslovuje odběratel svůj souhlas.

Poskytovatel je oprávněn v rámci aktualizace souhlasů, zejména s přihlédnutím na stávající právní úpravu, jakož i na aplikační praxi z nařízení GDPR vyplývající, oprávněn kdykoliv požadovat aktualizaci souhlasů se zprávou a nakládáním osobních údajů jak kupujícího, tak třetí osobu odběratelem uvedenou.

Poskytovatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se odběratel domníval, že poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat poskytovatele o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí.

Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu odběratele, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu odběratele, jakož i s odesíláním souborů cookies. Uvedený souhlas je odběratel oprávněn kdykoli bez uvedení důvodů písemně odvolat.

11. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

V případě, že z kupní smlouvy či ze zákona vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří Reklamační řád, Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, a vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 5. 2019.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasíte s výše uvedenými obchodními podmínkami a potvrzujete, že jste ji je řádně přečetl/a.

Profilak Group s.r.o.